جایگاه و وظایف روابط عمومی در سازمان زندانها

جایگاه و وظایف روابط عمومی در سازمان زندانها

مقدمه
در دوره کنونی که به عصر توسعه روز ا روز فناوری اطلاعات و تحقق آرمان دهکده جهانی و کوتاه شدن فاصله ها با پیشرفت فناوری ارتباطات شهرت یافته مهمترین و اساسی ترین اصل و عامل پیشرفت توجه به مقوله وظایف روابط عمومی ها بوده که بخشی از زیربنای موفقیت سازمان ها به شمار می آید.
روابط عمومی،هنر و علم اجتماعی است که به عنوان پل ارتباطی بین درون و مجموعه های بیرون دستگاه را به هم پیوند می دهد و هدف و چگونگی اجرای برنامه ها را ترسیم می کند و این قابلیت را دارد که مشاور مظمئنی برای مدیر و دیگر بخشهای دستگاه باشد.
روابط عمومی حافظ منافع دستگاه مربوطه و مخاطبانی است که با آن سر و کار دارند . امروزه به نظر می رسد که معیارهای قالب در جامعه ما بی توجهی به ارزش های نهفته در کار روابط عمومی هاست به طوری که این امر باعث شده در بسیاری از سازمان ها، بخش روابط عمومی مبدل به بخش تبلیغات سازمان شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات دو سویه بپردازد و صاحب نظران معتقدند اگر نقش روابط عمومی را در ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه، بومی کردن سرمشق های توسعه، کشف و معرفی ظرفیت های جامعه، بازآفرینی فرهنگی، حفظ تعلق و پیوستگی بدانیم در اینصورت باید بتواند از هر نوع گسستگی و ناپیوستگی جلوگیری کند و یا حداقل کاهش دهنده فاصله و شکاف میان جامعه و دستگاه های اجرایی باشد.
وظایف روابط عمومی و رسانه
روابط عمومی ها و رسانه ها به عنوان دو کانون مهم اطلاع رسانی نقش اثر گذاری در افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه، فرهنگ سازی و روشن نمودن افکار عمومی ایفا می نمایند و از مهمترین وظایف روابط عمومی ها برقراری ارتباطی صحیح همراه با تعامل دو سویه و مبنی بر خرد انسانی با اصحاب رسانه در انتقال اطلاعات و اخبار به جامعه می باشد .
با توجه به نقش مهم رسانه ها در هدایت افکار عمومی و سمت و سو بخشی رویدادها از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … در عصر کنونی این ابزار و شیوه اطلاع رسانی و همچنین تبلیغاتی جای خود را به یک ابزار هدایتگر جریان های مختلف داده است و در این راستا یکی از وظایف مهم و در عین حال اصلی روابط عمومی ها انعکاس اخبار و رویدادهای سازمانی به مخاطبان از طریق رسانه ها می باشد.
ارتباط بین رسانه ها و روابط عمومی ارتباطی دو سویه و تعامل رایانه بوده چرا که روابط عمومی ها باید برای رساندن پیام های سازمانی خود به عموم مردم نیازمند همکاری با رسانه ها بوده و رسانه ها نیز که مهمترین مخاطبان آنها اقشار مختلف مردم هستند باید پاسخگوی عطش اطلاعاتی جامعه هدف خود بوده و به ماازات این نگاه عمومی نیازمند اطلاعات و اخبار جدید و گاهاً مهیج و جذاب هستند نتیجتاً اطلاع رسانی درست و به موقع با رویکرد ارضای نیاز و آگاهی های فکری جامعه به واسطه تعامل و همکاری مطلوب رسانه ها با روابط عمومی ها میسر می گردد.
دسترسی مداوم به اطلاعات موثق و به موقع با توجه به هدف و ساختار سازمانی یکی از مهمترین و بزرگترین سرمایه های روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی سازمان و مخاطبان اجتماع است .
محور رشد در روابط عمومی‌
ارتباط مداوم و درست با اصحاب رسانه‌ها و جراید یکی از محورهای موفقیت حوزه روابط عمومی‌ است و همکاری گام به گام ، اصولی و اخلاق مدار و مداوم با رسانه‌ها به عنوان بازوی کمک رسان راهی مهم در پیشبرد اهداف سازمانی میباشد.
همکاری این دو محور باید باید با رویکردی دو سویه بین روابط عمومی ها و رسانه ها صورت گیرد به نحوی که از یک سو انتقال نیازها و خواسته های جامعه توسط رسانه ها به روابط عمومی ها و از سوی دیگر انتقال اقدامات و گزارش دستاوردها و بازخوردهای اقدامات انجام شده توسط روابط عمومی ها به رسانه ها با صداقت گفتار و رفتار و رعایت اصول اخلاق در تعامل دوطرفه صورت پذیرد و در این ارتباط دوسویه روابط عمومی موفق خواهد بود که بتواند ارتباط مناسب، علمی و منطقی را با جراید ورسانه های برقرار کند و بخشی از وظایف و اهداف سازمانی خود را از این طریق به جمعه هدف انتقال دهد و باز در این فرایند دو سویه رسانه موفق نیز آن است که بتواند ارتباط خود را با روابط عمومیها گسترش دهد و از طریق این پل ارتباطی مهم به اطلاعات موثق و مورد نیاز جهت ارائه به مخاطبان خود دست یابد.

روابط عمومی در سازمان زندانها

سازمان زندانها به عنوان دستگاهی که متولی اصلاح و بازگشت هنجار شکنان و مجرمین جامعه به زندگی سلامت اجتماعی می باشد با توجه به جایگاه حساس و ارتباط مستقیم با حوزه حقوق شهر وندی که مورد توجه و تبلیغ کلیه رسانه های دنیا اعم از معاند، غیر معاند ، مغرض و …. می باشد طبیعتاً هموراه در معرض تهمتها و نگاه های مغرضانه و یک سو نگرانه بوده و خواهد بود .
با توجه به سرمایه گذاری و هزینه های سرسام آور دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و تلاش آنها در جهت استفاده از ظرفیتهای احتمالی داخلی در جهت لطمه زدن به ارزش‌های کشور با حربه های گوناگون از جمله شایعه سازی و اختلاف افکنی در بین ارکان نظام اجتماعی ، خانوادگی ، حقوقی و … کشور نقش اثر بخش و مهم روابط عمومی‌ها در مسدود کردن راه نفوذ و بروز هجمه ها با ترفنده های هوشمندانه و صحیح و اطلاع رسانی دقیق بیشتر روشن میگردد .
و با توجه به اینکه مخاطبان ما در درون زندانها نیز افرادی هستند که هنجار های معمول و رایج جامعه را ندیده گرفته و با قانون شکنی و یا قانون گریزی در محیط جامعه وارد مجموعه ای کوچکتر به نام زندان میشوند و در این محیط نیز با ترفندهای گوناگون به دنبال قانون شکنی و مقاومت در تغییر نگرش و رفتار هستند و حربه های مختلفی از جمله ایجاد تنش و انتقال اطلاعات ناصحیح و مسموم به افکار عمومی جامعه بیرون از زندان انتقال میدهند که در این گذرگاه حساس نقش روابط عمومی‌ در سیستم زندانبانی در روشنگری و اقناع افکار عمومی و اصحاب رسانه ها که گاهاً به دنبال سوژه های جنجالی جهت رونق خبری خود هستند با اتخاذ موضع غیر منفعل و متعادل و روشنگرانه بیشتر روشن میشود .
ضمن اینکه در درون زندانها نیز مخاطبان ما افرادی هستند که هنجار های معمول و رایج جامعه را ندیده گرفته و با قانون شکنی و یا قانون گریزی در محیط جامعه و مجموعه ای کوچکتر به نام زندان میشوند و در این محیط نیز با ترفندهای گوناگون به دنبال قانون شکنی و مقاومت در تغییر نگرش و رفتار هستند و به حربه های مختلفی از جمله ایجاد تنش و انتقال اطلاعات ناصحیح و مسموم به افکار عمومی جامعه بیرون از زندان متوسل میشوند .
در این برهه حساس زمانی و مکانی نقش روابط عمومی‌ در سیستم زندانبانی در روشنگری و اقناع افکار عمومی و اصحاب رسانه ها که گاهاً و به اقتضای نگرشها و دیدگاه های غالب افراد فعال این حوزه ها به دنبال سوژ های جنجالی و جامعه پسند از نظر هیجان آفرینی و یا در خصوص افراد مغرض با تنش آفرینی جهت رونق خبری خود هستند با اتخاذ موضع غیر منفعل و متعادل و روشنگرانه بیشتر روشن میشود .
تلاش در جهت روشنگری افکار عمومی جامعه در مورد اینکه یک زندانی پس از آزادی زندان و تحت برنامه های تربیتی و آموزشی ارائه شده در زندان چه تغییر نگرشی در او ایجاد شده است یک وظیفه مهم و اساسی روابط عمومی در حوزه زندانهاست که با ابزار های مخاطب پسند و گویا مانند فیلم کوتاه ، مستند و … میتوان آن را تشریح و بیان نمود .
ذکر این نکته قابل توجه است که ضمن اینکه تعامل با رسانه ها باید شفاف و بدور از اغراض سو گرایانه باشد اما با توجه به حساسیت اخبار و اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه زندانها که مورد توجه خاص بسیاری از مخاطبان پیگیر مسائل اجتماعی بوده و گاها نقش مهمی در تهییج و یا رفع تهییج افکار عمومی در موضوعات خاص و اتفاقات اجتماعی ایفا می نماید پرداختن و یا عدم پرداختن به هرگونه سو گرایی و یا غرض ورزی  اعم از سیاسی و جناحی و …  میتواند نقش مهمی در انتقال درست موضوع و آگاه سازی صحیح افکار عمومی و یا بر عکس نقش مخربی در ایجاد تنش و تناقض در افکار عمومی ایفا نماید.

 

 

 

عباس عسکری
مسئول روابط عمومی اداره کل زندانهای استان مرکزی

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*