آیین نامه انجمن حمایت از زندانیان

 

انجمن حمايت از زندانيان
انجمن حمایت از زندانیان فصل اول
انجمن حمایت از زندانیان
مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۱۱ شوراى عالى قضائى

فصل اول
تشكيلات

ماده۱- انجمن حمايت زندانيان براى اجراى وظايفى كه به موجب اساسنامه بر عهده دارد داراى دفترى خواهد بود كه تحت نظر مديرعامل انجمن انجام وظيفه خواهد كرد.
ماده۲- دفتر انجمن داراى چهار قسمت به ترتيب زير خواهد بود:
۱- قسمت ادارى
۲- قسمت مالى
۳- قسمت اجتماعى
۴- قسمت اجرائى
قسمت ادارى كليه امور ادارى را مانند بايگانى، ثبت نامه‏هاى وارده، مراسلات، انجام مكاتبات و ساير امور دفترى ديگر از اين قبيل را برعهده خواهد داشت.
قسمت مالى عهده‏دار كليه امور حسابرسى انجمن، تنظيم دفاتر مالى، حواله جات، پرداختها، دريافتها و ثبت اموال و نگاهدارى آنها، تنظيم ترازنامه و ساير امور مالى خواهد بود.
قسمت اجتماعى كليه امور مددكارى انجمن را در زندانها، اقدامات حمايتى و كمكى كه درباره زندانيان و خانواده آنان بعمل خواهد آمد، اشتغال زندانيان بعد از خروج و ساير اقدامات اجتماعى را كه از وظايف انجمن ناشى ميشود برعهده خواهد داشت.
قسمت اجرائى انجام كليه امورى كه جنبه اجرائى دارند برعهده خواهد داشت مانند ايجاد كارگاههاى صنعتى و كشاورزى و تأسيسات بهداشتى و آموزشى در زندانها، كمك به ايجاد كانونهاى اصلاح و تربيت، مراكز مراقبت بعد از خروج و ساير مؤسساتى كه انجمن طبق اساسنامه مى‏تواند نسبت به تشكيل و ايجاد آن اقدام كند.
ماده۳- انجمن براى هر يك از قسمتهاى فوق مى‏تواند كارمندان موظف داشته باشد كه با توجه به تخصص آنان و نياز انجمن استخدام و يا از طرف دادگسترى بصورت مامور خدمت در انجمن انجام وظيفه خواهند كرد.

فصل دوم اختيارات و وظايف مديرعامل، مسئولين دفترى و متصديان
فصل دوم
اختيارات و وظايف مديرعامل، مسئولين دفترى و متصديانماده۴- مديرعامل مسئول اجراى تصميمات هيئت مديره است.
ماده۵- صدور مجوز پرداخت در كليه هزينه‏هاى انجمن و كمك‏هاى نقدى و غير نقدى به زندانيان و خانواده آنان با دو امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل انجمن خواهد بود.
ماده۶- اخذ اعانات و يا وجوه و اشياء و اموالى كه از طرف افراد خيّر يا مؤسسات عمومى و خصوصى به انجمن اهدا ميشود به عهده مديرعامل خواهد بود.
ماده۷- در اجراى ماده ۶ اساسنامه انجمن حمايت زندانيان هيئت مديره ميتواند براى تمركز وجوهى كه از فعاليتهاى اختصاصى خود و يا از طريق كمك اشخاص خيّر و واقفين حاصل ميشود حساب جارى مخصوصى نزديكى از بانكها با امضاى رياست هيئت مديره و مديرعامل مفتوح و وجوه مذكور را طبق نظريه هيئت مديره در موارد لازم و مخصوص هزينه نمايند.
ماده۸- خريد هرگونه مواد اوليه براى مؤسساتى كه از سرمايه انجمن ايجاد ميشود و فروش مصنوعات و محصولات حاصله از آن و نظارت براداره اينگونه مؤسسات از وظايف مديرعامل خواهد بود.
ماده۹- انجام كليه وظايفى كه براى مديرعامل انجمن پيش بينى شده است در صورت غيبت مديرعامل برعهده قائم‏مقام وى خواهد بود.
ماده۱۰- انجمن ميتواند براى تصدى هر يك از قسمتهاى ادارى، مالى، اجتماعى و اجرائى يك نفر مسئول داشته باشد.
ماده۱۱- مددكاران اجتماعى در قسمت اجتماعى انجام وظيفه خواهند كرد امور مددكارى بوسيله مددكاران اجتماعى يا كارمندانى كه به اين منظور از طرف انجمن معين مى‏شود انجام خواهد شد.
ماده۱۲- مددكاران اجتماعى موظف هستند كه براى خانواده هر زندانى كه تحت پوشش حمايتى انجمن قرار ميگيرند و حمايت وى به آنان ارجاع ميشود پرونده جداگانه تشكيل دهند پرونده مددكارى براى خانواده هر زندانى بايد شامل خلاصه گزارشى باشد از وضع مشخصات زندانى، تعداد عائله تحت تكفل وى، شرح و نتيجه بازديد منزل و اقداماتى كه در جهت كمك و ارشاد زندانى و خانواده وى به عمل آمده است بعلاوه اقدامات و كمكهائى كه متدرجاً انجام ميشود بايد با ذكر موضوع و تاريخ در پرونده مددجو درج گردد.
ماده۱۳- زندانيانى كه پس از ترخيص از نظر اشتغال و استقرار اجتماعى تحت پوشش حمايتى انجمن قرار مى‏گيرند بايد سرپرستى هر يك از آنان به يك نفر مددكار اجتماعى يا داوطلب عضو انجمن سپرده شود، مددكاران و داوطلبان موظفند نتيجه اقداماتى را كه در اين باره بعمل خواهند آورد در آخر هر ماه به مديرعامل گزارش نمايند.
ماده۱۴- مددكاران اجتماعى در اجراى وظايفى كه به موجب اساسنامه از طرف انجمن به آنان محول مى‏شود مى‏توانند با زندانيانى كه تحت پوشش حمايتى انجمن قرار دارند ملاقات نمايند و از نظر هماهنگى با مددكار اجتماعى زندانها در جلسات مشورتى كه به دعوت قسمت اجتماعى انجمن و با حضور مددكاران اجتماعى زندان تشكيل ميشود شركت نمايند.
موارد متفرقه
موارد متفرقه
ماده۱۵- انجمن مى‏تواند با تصويب هيئت مديره عضويت انجمنهاى بين‏المللى را بپذيرد و حق عضويت بپردازد.
ماده۱۶- انجمن حمايت زندانيان مركز مى‏تواند در مواقع لزوم به انجمن‏هاى شهرستانها كمك كند.
ماده۱۷- انجمن مى‏تواند نسبت به ايجاد كارگاهها و مؤسساتى كه در اساسنامه پيش بينى شده است اقدام كند و به مؤسسات و بنگاههايى كه به منظور كمك به اشتغال زندانيان تشكيل ميشود مساعدت نمايد.
ماده۱۸- اعضاى انتخابى هيئت مديره و اعضائيكه به سبب سمت در هيئت مديره حضور دارند مكلفند در تمامى جلسات كه با دعوت قبلى اعلام ميشود حضور پيدا نمايند عدم حضور در سه جلسه متوالى بدون اطلاع قبلى و عذر موجه موجب اعلام اعتذار عضو به مقام انتخاب كننده خواهد بود.
ماده۱۹- اين آيين نامه به استناد اختيار حاصل از قانون واگذارى اداره زندانها و اصلاحيه آن در ۱۹ ماده و يك تبصره در تاريخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۶۰ در دويست و هيجدهمين اجلاس شوراى عالى قضائى به تصويب رسيد و طبق مقررات ماده ۲ قانون مدنى قابل اجرا ميباشد و آئين‏نامه انجمن حمايت زندانيان مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۲ – ۲۷۹۶ هيئت وزيران ملغى است.
نگاهى به برخى از وظايف انجمن حمايت زندانيان
نگاهى به برخى از وظايف انجمن حمايت زندانيان
در آيين نامه سازمان زندانها مصوبه (۱۳۷۲/۱/۷)ماده ۱۲۴: معالجه بيماريهاى دهان و دندان از وظايف بهدارى زندان است. در خصوص تهيه دندانهاى مصنوعى جهت زندانيان بى‏بضاعت ازكمك انجمن حمايت زندانيان استفاده مى‏شود.
تبصره – عصا و دست و پاى مصنوعى و چهار چرخه و وسايل لازم براى مفلوجين و معلولين و عينك مخصوص براى زندانيان بى‏بضاعت از طريق انجمن حمايت زندانيان تهيه مى‏شود.
ماده ۲۴۲: در مورد زندانيان بى‏بضاعت كه پس از آزادى از زندان مى‏خواهند به موطن خود مراجعت نمايند بايستى رئيس زندان پيش‏بينى‏هاى لازم را بعمل آورده موجبات اعزام آنها را به مقصد مورد نظر فراهم سازد هزينه سفر آنها بوسيله اداره زندان يا انجمن حمايت زندانيان تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۴۳: زندانيان بيمار و بى‏بضاعت كه در حال بيمارى آزاد مى‏شوند بايستى از طريق انجمن‏هاى حمايت زندانيان تا حصول بهبودى و توانائى انجام كار مورد حمايت قرار گيرند و چنانچه از كار افتاده يا معلول باشند با توجه به امكانات انجمن طبق مقررات از آنها حمايت شود.روزنامه رسمى شماره ۶۳/۱۱/۱۵ -۱۱۶۳۷
۶۳ر۴۳رت – ش ۲ر۱۱ر۱۳۶۳

بسمه تعالى
رياست هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان مركز
پيشنهاد شماره ۶۳/۱۰/۳۰ – ۹/۱۲۳/۶۷/۶۳ انجمن حمايت زندانيان در جلسه شماره ۶۵۲ مورخ ۶۳/۱۱/۲ شوراى عالى قضائى مطرح و تصويب شد.
عبارت بند ۱۳ اساسنامه انجمن حمايت زندانيان مصوب ۱۳۶۰، بشرح زير اصلاح مى‏شود:
عبارت »مدير كل امور رفاهى بهزيستى« حذف و بجاى آن عبارت »مدير كل اقدامات تأمينى و تربيتى دادگسترى« افزوده مى‏شود.
از طرف شوراى عالى قضائى – مرتضى مقتدائى

روزنامه رسمى شماره ۱۳۶۴/۹/۱۴ – ۱۱۸۷۵
شماره ۵۶/۶۴/ت/ش ۱۳۶۴/۸/۲۵
تصويب نامه
در جلسه شماره ۴۱ مورخ ۶۴/۸/۱۵ تصويب شد:
ماده ۱۳- اساسنامه انجمن حمايت زندانيان مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۱۱ شوراى عالى قضائى بشرح زير اصلاح مى‏شود:
ماده ۱۳ – هيئت‏مديره انجمن در تهران از اشخاص زير تشكيل مى‏شود:
سه نفر اعضاى شوراى سرپرستى زندانها و دو نفر معتمد به انتخاب شوراى عالى قضائى.
رئيس شوراى عالى قضائى – موسوى اردبيلى
روزنامه رسمى شماره ۶۳/۱۱/۱۰ – ۱۱۶۳۳
شماره ۴۰/۶۳/ت/ش ۱۳۶۳/۱۰/۲۵

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*