بیانیه راهبرد مشارکت

بیانیه راهبرد مشارکت این سازمان کلیه مقررات صادره خود اعم از بخشنامه ها ، آئین نامه ها و ضوابط اجرای را پیش از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق درگاه اینترنتی در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده نسبت به اصلاح و ابلاغ آن اقدام می نماید .

اداره کل زندانهای استان مرکزی دکتر جهانگیر زندان های استان مرکزی زندان های خوزستان زندان های سمنان،کتابخانه زندان های فارس،کمیته امداد زندان های قم، نمایشگاه کتاب زندان های همدان زندان های کرمان،ولی نیا زندان های کرمانشاه زندان های کشور زندان های یزد ستاد دیه سیروس شیخ پور،اجرای احکام،سازمان زندان ها کاهش جمعیت کیفری کهگیلویه گردهمایی گیلان،سید حمید حسینی